Analýza reinkarnačnej hypnózy


Na reinkarnačnú hypnózu majú odborníci väčšinou kategorický postoj. Buď sú kategoricky za reinkarnáciu a pravosť hypnotického regresu, alebo sú kategoricky proti. Za dlhú dobu čo sa tejto problematike venujem, sa sám považujem za nestranného pozorovateľa. Keď chceme spoľahlivo rozanalizovať reinkarnačnú hypnózu, musíme si najprv uvedomiť, že ako? pracuje ľudská pamäť a proces zapamätávania, ďalej nedôslednosti a nepresnosti ľudskej pamäti. Ďalej ako prebieha proces zabúdania a ako sa prejavujú a vytvárajú individuálne nevedomé psychické mechanizmy. Zdá sa, že naše individuálne nevedomie je kombináciou viacerých nevedomých faktorov. Je to dominantne naša vrodená karma, osobnostné mechanizmy, ďalej aspekty našej výchovy, často aj identifikácia s náboženským presvedčením prevládajúcim v konkrétnej rodine s tým, že naše presvedčenie sa v živote v rámci kontextu vyvíja. Svoju úlohu pri formovaní nášho nevedomia zohráva aj škola a keďže školstvo je v kríze- často aj negatívnu. Uviedol by som napríklad šikanu. Ide o to, že mladý človek má počas školských- študentských čias ešte CNS v intenzívnom vývoji a preto má škola vplyv na budúce zavzorcovanie dráh neurónov v mozgu. Tento vplyv je významný do tej miery, že dotyčnému sa o škole opakovane (prípadne s odstupom) sníva po celý zbytok života. Treba si uvedomiť, že podobne zložitú štruktúru malo naše nevedomie aj v minulých životoch- inými slovami naša karma nie je tvorená iba z našich zážitkov, ale treba ju chápať v komplexnejšej forme.

Na biológii nás učili, že naše vlastnosti a talent sme zdedili po našich predkoch. Lenže v živote je všetko ďaleko - ďaleko zložitejšie. Šachový génius sa narodil v rodine, kde takmer nikto nevedel poriadne hrať šach a stal sa veľmajstrom v mladom veku. Podobne klavírny, alebo husľový virtuóz, alebo výtvarník. Významný mysliteľ sa narodil v dogmatickej a ortodoxnej rodine (ďalej fyzik, matematik). Takýchto príkladov je skutočne veľa. To čomu sa v mladom veku začneme spontánne venovať a kde sa prejaví náš prípadný talent je determinované našou karmou. To znamená, že talent je reinkarnačne dedičný. Ako už bolo spomenuté , z hľadiska stavov zmeneného vedomia je človek v živote najviac psychicky zraniteľný práve v školskom veku. Súvisí to aj s tým, že deti majú ďaleko najvyššiu hypnabilitu a samozrejme sa občas stáva, že s najrôznejších dôvodov počas vyučovania v škole môžu upadnúť do tranzu a nemusí si to nikto všimnúť. Samotné zmenené vedomie nie je na škodu a skôr je úplne normálne. Každá pravidelne- rutinne sa opakujúca činnosť spôsobuje zmenu vedomia. Osobne som presvedčený o tom, že školský systém treba zreformovať a myslím si, že by bolo veľmi rozumné, keby bol v škole dobrovoľný predmet meditácia, najlepšie joga. Z môjho pohľadu je mladý človek najlepšie pripravený do života, keď vie sám účinne harmonizovať svoju psychiku cestou meditácie. (Ešte o tom tranze). Keď napríklad na hodine dejepisu pani učiteľka rozpráva nejakú verziu dejín povedzme o druhej svetovej vojne, s ohľadom na fakt, (ako už bolo spomenuté) že malé deti majú ďaleko najvyššiu hypnabilitu, môže sa stať, že niektoré deti majú veľmi realistické vízie z dávneho obdobia (z minulého života, alebo telegnózne) a môžu sa prejaviť aspekty ich individuálnej karmy. Aj takýmto spôsobom sa môže karmický materiál transformovať. Myslím si, že aj súčasný neonacizmus z presvedčenia nemôžeme vysvetľovať len rebelskou identifikáciou, ale treba zohľadniť aj karmické faktory. Ako už bolo spomenuté, naše zdanlivo subjektívne a spontánne motivácie v detstve, keď sa prejaví u niektorých detí talent a vytrvajú vo svojom úsilí, potom si aj začnú študovať literatúru, ktorá ich zaujíma - tým sa ich nevedomý karmický materiál formuje- ovplyvňuje, čo sa môže prejaviť pri hypnóze ako kryptomnézia. Laik si môže myslieť, že zdrojom- príčinou informácii pri reinkarnačnej hypnóze bola uvedená literatúra, no v skutočnosti to je oveľa zložitejšie. Keď k tomu dôjde v hlbokej hypnóze, tak hypnózu označujeme ako zmiešaný regres. Zmiešaný preto, lebo sa môže prejaviť veľmi presvedčivý karmický moment a iný menej presvedčivý v kryptomnéznej forme. To že sa v hypnóze môžu prejaviť aj neracionálne aspekty nevedomia, má v skutočnosti veľký význam, pretože aj tieto aspekty ľudskej psychiky sú prístupné terapii a dá sa s nimi pracovať.

Z neurológie máme jeden veľmi pozoruhodný poznatok. Za sídlo dlhodobej pamäti sa považuje fylogeneticky najstaršia časť mozgu- malé teliesko hipokampus. Je to paradox, že jedna z najdôležitejších častí mozgu je tak malá v porovnaní s celým CNS. Pre upresnenie, pamäť funguje neurologicky na viacerých úrovniach. Je to veľmi zložité, ale zdá sa, že naša nevedomá pamäť je v podstate naša individuálna a neopakovateľná frekvencia v kolektívnom nevedomí, alebo presnejšie v informačnom poli. Keď rozanalyzujeme ľudskú osobnosť a jej zložku vedomie ja (naše ego), zistíme, že vedomie ja vzniká identifikáciou s činnosťou subjektívneho vedomia a organizmu a k tejto identifikácii dochádza pomocou aktuálnych informácii o osobnosti prístupných s pamäti (pozri personality model na mojich stránkach). Dlhodobá nevedomá pamäť nefunguje ako audiozáznam, ktorý môžeme detailne znovu prehrať. Je to rôzne a zdá sa, že aj ľudská pamäť má individuálne- subjektívne črty- vlastnosti.

Dôležitá vec na záver. Pri reinkarnačnej hypnóze sa musia spomienky zo symbolickej nevedomej formy pretransformovať znovu do zmyslových vnemov. Využívajú sa pri tom zmysli prejavujúce sa zmenenom vedomí. Hlavne duchovný zrak a duchovný sluch a ďalšie (to je tiež poriadne zložité). Môžu sa diať nedôslednosti. Hypnotizovaný napríklad rozhodne vie (v hypnotickom reinkarnačnom regrese), že je v dome umývadlo, vie popísať, kde je kohútik so studenou vodou, ale nevie, ako ten kohútik konkrétne vyzerá. Najobšírnejšie si hypnotizér uvedomí problematiku reinkarnačnej hypnózy pri kolektívnej hypnóze. Hypnabilnejší klienti majú presvedčivé regresy a tí menej hypnabilný menej presvedčivé. Dôležitá je aj otázka správneho pochopenia hypnotickej sugescie a je to aj otázka osobnej šikovnosti daného hypnotizéra, aby klientov správne viedol. Schopnosti hypnotizéra sa najlepšie prejavia pri individuálnej hypnóze. Hypnotizér prakticky pracuje so schopnosťami- využíva schopnosti (zmysli zmeneného vedomia) a hypnabilitu klienta. Pokiaľ je hypnotizovaný klient v pokročilých štádiách hlbokej hypnózy, môže sa mu doslova vrátiť jeho vedomie z minulého života. Vie čo si v tedy myslel, čomu veril a výnimočne dokonca aj dokáže rozprávať rečou, ktorú ovládal v minulom živote (xenoglosia). Pokiaľ túto reč v súčasnosti aktívne neovláda, má talent sa túto reč ľahko naučiť. Na koniec môj osobný názor na reinkarnačnú hypnózu: sú regresy, ktoré sú veľmi presvedčivé, ďalej sú zmiešané regresy a výnimočne som skeptický. No všetky tieto formy hypnotického regresu majú terapeutický efekt. Je pravda, že reinkarnačná hypnóza pomohla pri liečbe neuróz, ktoré boli rezistentné na všetky ostatné dostupné formy terapie, sám som sa s tým stretol.

Pozn.: v strednej reinkarnačnej hypnóze klienti konfabulujú podľa reality skutočnosti.

Love & Peace
Daniel Gershom