Filozofia a hypnóza


Ešte pred vyše sto rokmi, keď platila v akademickej obci klasická newtonovská fyzika, sa zdalo, že keď veda riadne pokročí, podarí sa nám pochopiť a preskúmať všetky zákonitosti života, sveta a vesmíru. Situácia sa dramaticky zmenila príchodom teórie relativity a kvantovej mechaniky. Teória relativity nám diametrálnym spôsobom zmenila náš pohľad na úplne základné pojmy, ako sú čas a gravitácia a pre vesmír sa zaviedol nový termín – časopriestor.

Čas prestal byť pravidelnou veličinou, ktorá plynie harmonicky z minulosti cez prítomnosť do budúcnosti. A vesmír začal byť pre ľudí ďaleko nepochopiteľnejší a zložitejší ako za čias newtonovskej fyziky. Dokonca z gravitačných rovníc vyplýva, že nepoznáme (nemáme definované) vyše 90% hmoty vo vesmíre, teda naše poznanie sa týka menej ako 10% hmoty vo vesmíre. A čo sa týka dominantných teórií, treba podotknúť, že teória relativity a kvantová mechanika nepatria medzi tie, ktoré by sa harmonicky dopĺňali, ale naopak diametrálnym spôsobom si odporujú. Ich vzájomnou aplikáciou sú možné javy ako fyzikálne cestovanie v čase, materializácia a dematerializácia – s týmito javmi sa stretávame s psychotronike.

Ja sa venujem výskumu psychotroniky ako regresný hypnotizér už 16 rokov. Tak ako teória relativity zrelativizovala najmä pojem fyzikálneho času, hypnóza zrelativizovala pojem slobodnej vôle a spolu s psychotronikou pojem reality všeobecne. Ako si môžem dovoliť tvrdiť, že ľudia nemajú slobodnú vôľu? Existuje na to veľmi dobrý argument z oblasti hypnózy – posthypnotická sugescia. V hlbokej hypnóze udelí hypnotizér posthypnotickú sugesciu... Napríklad: Keď po hypnóze dvakrát zaklopem, tak si pôjdeš (hypnotizovaný) umyť ruky, ale to, že som ti to prikázal, zabudneš. Hypnotizér po hypnóze dvakrát zaklope a hypnotizovaný sa ako robot zdvihne a ide si umyť ruky. Pri otázke, prečo to urobil? si svoje konanie rôznym spôsobom racionalizuje. (Prejaví sa psychický obranný mechanizmus racionalizácie) – napríklad ruky mal špinavé a o tom, že bol posthypnoticky naprogramovaný, nič nevie. Psychické a obranné mechanizmy sú ďalším argumentom proti slobodnej vôli. – Je ich celá škála... Teda hypnotizovaný pri realizovaní posthypnotickej sugescie jednoznačne nejednal zo slobodnej vôle, a preto sa posthypnotická sugescia považuje za dôkaz nevedomia. Lenže nevedomie nemáme iba po hypnóze. Všetci ho máme od narodenia, a ani pri narodení nie je nevedomie nepopísaná tabuľa. – tvorí ho naša karma z minulých životov. Je možné, že pri narodení nie je karma ešte striktne definovaná a dieťa je, môžeme povedať, v procese ladenia. – Naladenia sa na subjektívnu karmu.

Ďalšou oblasťou, ktorú hypnóza silne relativizuje je samotná realita. Uvedomujem si, že ide opäť o odvážne tvrdenie. Z pohľadu hypnózy je realita subjektívna, alebo inak, každý máme svoju vlastnú realitu, ktorá je za štandardných okolností podobná. Z hlbokej hypnózy poznáme fenomény pozitívnej a negatívnej halucinácie. Pozitívna halucinácia – pred hypnotizovaným, ktorý je v hlbokej hypnóze je úplne prázdny stôl a vsugeruje sa mu, že na stole pred ním bude, povedzme, jablko, keď otvorí oči. Je vyzvaný, aby otvoril oči, je stále v hypnóze, reálne vidí jablko, môže si z neho odhryznúť, cíti jeho chuť a vôňu... Dá sa to pochopiť tak, že v jeho realite to jablko skutočne existuje. Ďalej poznáme fenomén negatívnej halucinácie. Je to podobná situácia pri ktorej hypnotizovaný nejaký konkrétny predmet nevidí... Teda v jeho realite ten predmet chýba. V týchto úvahách sa dá zájsť oveľa ďalej. Predstavte si, že ako by sa zmenila naša realita, keby sme nemali dominantný zmysel zrak. Náš "už tak relatívny svet" by sa zmenil asi na svet zvukov. Ďalej si môžeme predstaviť oveľa zaujímavejšiu situáciu, ako by sa zmenila naša realita, keby nám nejaký zmysel pribudol, lenže taký zmysel poznáme... telepatia a telegnózia (sú uvedené ako jeden zmysel, pretože nemajú subjektívnu formu)...

Ďalej by som pokračoval inak. Hypnóza má aj zdravotný a duchovný rozmer. Zdravotný v tom, že je to najúčinnejšia známa nefarmakologická psychoterapia. Dajú sa ňou riešiť veľmi vážne psychosomatické problémy a diagnózy... a ten duchovný rozmer. Ja považujem za najhodnotnejšiu oblasť hypnózy reinkarnačnú hypnózu. Treba upresniť, že hypnóza nie je alternatívna medicína, no reinkarnačnú hypnózu môžeme považovať za jej alternatívnu formu. Reinkarnačná hypnóza, ako technika spoznávania minulých životov, existuje už celé stáročia. Písomné doklady o tom nemáme, pretože ľudia, ktorí sa tomu venovali, sa vystavovali riziku a represii. Celé stáročia boli hypnotizačné techniky súčasťou ezoterických učení. Situácia sa diametrálne zmenila asi pred tridsiatimi rokmi, keď začali používať techniky hypnotických regresov do minulých životov niektorí lekári – psychiatri v USA, ktorí sa už predtým venovali klasickej hypnoterapii vo svojej praxi. Tu treba zdôrazniť, že prvok ateizmu, ktorý bol v tej dobe súčasťou myslenia socialistického tábora, sa vyskytoval nesystematizovane aj vo vede západného kapitalistického sveta a táto situácia platí podľa mňa až dodnes. Na druhej strane je pravda. Že mnohí uznávaní vedci sa hlásia k viere v Boha a majú k Bohu svoj vlastný vzťah. Lekári, ktorí sa začali venovať reinkarnačnej hypnóze prešli procesom konverzie. Teda výrazne zmenili svoje zmýšľanie, ktoré mnohokrát neopustili, ale pridali k svojmu svetonázoru aspekt reinkarnácie.

Samotná reinkarnačná hypnóza vrátila veľkú tvár orientálnej filozofii, ktorá nás učí o reinkarnácii už celé storočia. Spomenul by som hinduizmus, budhizmus, džinizmus, taoizmus, šintoizmus a zen. O reinkarnácii sa hovorí aj v židovskej kabale a v ezoterických kresťanských smeroch. Ja si myslím, že najobsiahlejšie vedomosti o reinkarnácii a jednotlivých reinkarnačných procesoch majú práve regresní hypnotizéri, ktorí sa venujú reinkarnačnej hypnóze. Čo sa týka samotných hypnotických regresov, je veľmi dôležité, v akej hĺbke hypnózy je hypnotizovaný subjekt, pretože na navodenie reinkarnačnej hypnózy nám stačí stredná hypnabilita (približne 48% populácie) na navodenie presvedčivých regresných reinkarnačných zážitkov je nutná väčšinou hlboká, alebo obzvlášť hlboká hypnóza (17% populácie). Keď sú dodržané uvedené podmienky, hypnotizovaní si spomínajú na rôzne udalosti zo svojich minulých životov a medzi ich súčasným životom a regresnými zážitkami sú presvedčivé karmické súvislosti. Už samotný regresný zážitok v hypnóze má liečivý účinok na psychiku a samozrejme liečivý efekt sugestívne a posthypnoticky podporíme. Hypnóza ako psychoterapia má skutočne veľký priestor pre terapiu. Dajú sa ňou riešiť a liečiť najrôznejšie nielen vrodené problémy, ale najväčší význam má regresná (reinkarnačná) hypnóza a s ňou spojené poznanie o reinkarnácii. Samotná reinkarnačná hypnóza je dôležitá pre hľadajúcich, pre vlažne veriacich a určite aj pre ateistov ktorí môžu trochu pozmeniť, alebo konfrontovať svoj svetonázor. Týka sa to aj ľudí, ktorí sa vedome snažia byť dobrí veriaci, ale ich samotné vnútro zostáva chladné. Im všetkým dodá reinkarnačná hypnóza skutočnú novú nádej a už si neuvedomujú situáciu, že im každý deň odsýpa nenávratne deň z neopakovateľného života. Toto poznanie je spojené s novou nádejou, že príde nový život, nové, dúfajme, zdravé a pekné telo a život so všetkým, čo k nemu patrí. Teda aj najrôznejšie problémy, ale taký je už ľudský život. Pre našu karmu je dôležité naučiť sa byť nekonfliktným, tolerantným človekom, ktorý má svojich priateľov určite radšej ako seba a je dobré mať sám voči sebe neutrálny postoj. Dobrou cestou k takému, podľa mňa dobrému životu, je meditácia.

Meditácia má veľa rôznych smerov a techník. To neznamená, že niektorá z nich je lepšia, alebo menej dobrá. Dobrá je tá, ktorá meditujúcemu pomôže a zlepší kvalitu jeho života. Joga, modlitba, čchi-kung. Ja osobne sa venujem joge. Samotná formálna joga je druhoradá. Pre svet je skôr dôležité, aký postoj má meditujúci ku svetu a ostatným ľuďom. Dva najdôležitejšie aspekty jogy sú aminsa (neubližovať) a s aminsou súvisiace vegetariánstvo. Myslím si, že o meditácii si každý ľahko zoženie informácie a aby sme sa vrátili k pointe, pozývam Vás všetkých na reinkarnačnú hypnózu!

Love & Peace
Daniel Gershom