Hypnóza a hypnabilita


Na úvod by som chcel upozorniť na všeobecne rozšírenú mylnú predstavu o tom, že hypnóza je spánok, čo zdanlivo vyplýva z lingvistickej analýzy tohto slova (z gréc. hypnos = spánok). Je to podobné nedorozumenie aké máme so slovom atóm (z gréc. atomos = nedeliteľný). Teraz sa pokúsim o všeobecnú definíciu hypnózy. Hypnóza je stav zmeneného vedomia, pričom každý automaticky prebiehajúci psychofyziologický proces vyvolaný verbálnou, alebo neverbálnou sugesciou môžeme považovať za hypnotický. V praxi to znamená, že pod vplyvom hypnózy môžeme byť pri plnej fyziologickej aktivite. No stavy zmeneného vedomia môžu navodiť aj masovo komunikačné, alebo komerčné médiá. Je predpoklad, že pri hypnózach spánkového zážitkového typu prevláda eeg α – typu. No v hypnóze sa môže prejaviť každé merateľné eeg. Ďalej sa zameriam na to, aký je všeobecne rozdiel medzi sugesciou a realizovanou hypnotickou sugesciou. Je v tom zásadný rozdiel, pretože napríklad pri sugescii znecitlivenia dotyčný iba popiera, že cíti bolesť, na bolestivý podnet, no pri plne realizovanej hypnotickej anestézii (resp. analgézii), hypnotizovaný subjekt bolesť skutočne nepociťuje a za určitých okolností je možné v hypnóze aj operovať. Hypnózu treba dopredu nacvičiť a dôsledne stupeň anestézie otestovať, ďalej organizmus posthypnoticky pripraviť. Do akej miery je možné bolesť ovplyvniť hypnózou (a celej škály hypnotických javov) závisí od individuálnej hypnability hypnotizovaného (hypnabilita = hypnotizovateľnosť). Rovnako aj úspešnosť navodenia hypnózy do veľkej miery závisí od individuálnej hypnability hypnotizovaného. Hypnabilitu považuje väčšina odborníkov za vrodenú vlastnosť. V rôznych obdobiach života reagujú hypnotizovaní na hypnózu rozdielne. Najlepšie na hypnózu reagujú mladí ľudia. Osobne sa však domnievam, že hypnotizovateľný je takmer každý človek. Je dôležité dodať, že pri použití klinickej hypnózy môže mať subjekt so strednou hypnabilitou lepší terapeutický efekt, ako subjekt hlboko hypnabilný. Rovnako je možné dosiahnuť terapeutický efekt aj po aplikácii ľahkej hypnózy.

Približné vyjadrenie hypnability v percentách:

5% Nehypnotizovateľný (štandardnými technikami)

30% Ľahká hypnóza – hypnotizovaný je príjemne zrelaxovaný a je možné vsugerovať pocit únavy, tiaže, ospalosti a jednoduchšie motorické sugescie. Je možné dosiahnuť terapeutický efekt za podmienky, že hypnotizovaný s hypnotizérom spolupracuje. V opačnom prípade sa dokáže sugesciám účinne brániť.

48% Stredná hypnóza – je možné vyvolať väčšinu hypnotických javov a dobre postačuje na použitie klinickej hypnózy. Realizované sugescie prebiehajú automaticky.

15% Hlboká hypnóza – dovoľuje sugestívne ovplyvnenie všetkých psychofyziologických procesov, vrátane tých, ktoré považuje tradičná medicína za autonómne. V tejto oblasti nie je hypnóza dostatočne využitá medicínou v liečebnom procese. Je možná aj posthypnotická podpora účinku užívaných liekov a zmiernenie ich vedľajších účinkov. Ďalej je možné vyvolať pozitívne a negatívne halucinácie vo všetkých zmyslových oblastiach. V hlbokej hypnóze je možné vyvolať presvedčivú vekovú regresiu vrátane reinkarnačnej hypnózy a iné transpersonálne zážitky, ako sú cesty do budúcnosti, alebo iných svetov. Tieto zážitky sú zdrojom veľkej kontinuálnej inšpirácie, pokiaľ hypnózu podstúpi výtvarník, prípadne iný umelec. Po ukončení hlbokej hypnózy sa môže dostaviť spontánna amnézia na hypnózu. Pokiaľ chceme, aby si subjekt hypnózu pamätal (čo väčšinou chceme), udelíme mu posthypnotickú sugesciu, že si bude celú hypnózu pamätať (účinnosť posthypnotickej sugescie = 100%). Dokonca je možné spomienku na hypnózu zaznamenať tak, že si zážitky z hypnózy pamätá subjekt podrobne dlhé roky. V špecifickom prípade je možné udeliť amnéziu na hypnózu zámerne. V hlbokej hypnóze je predpoklad pre úspešnú realizáciu posthypnotických a ephypnotických sugescií – môže sa prejaviť tranzová logika.

2% Majú výnimočný hypnotický talent. Je možné spoľahlivo navodiť všetky spomenuté hypnotické javy.

pozn.: Môj osobný názor na túto štatistiku z 80-tych rokov je ten, že ľudia majú ďaleko vyššiu hypnabilitu, ako uvádza táto štatistika.

Love & Peace
Daniel Gershom