Problematika merania hypnability


Už časoch, keď sa začal serózny výskum hypnózy a hypnotických javov bolo známe že možnosti hypnózy sú podmienené najmä hypnabilitou a samozrejme ochotou sa liečiť. Preto začali snahy o meranie hĺbky hypnózy (stavov zmeneného vedomia) a boli vytvorené za týmto účelom štandardné hypnotizačné testy. Najznámejšie sú stanfordské škály (a,b,c) a harvardské škály (a,b). Tieto testy majú 12 položiek a ich relevantnosť a presnosť je diskutabilná (víde nejaké číslo?) čo si uvedomovali aj sami autori týchto testov, pretože ich hlavným cieľom bolo rýchle rozpoznanie dobre hypnabilných subjektov vo vzorke študentov (napríklad medikov). Je viac možností, že ako merať a podla akých kritérií vyhodnocovať individuálnu hypnabilitu. Mne sa zdá byť najrozumnejšie tradičné jednoduché vyhodnocovanie hypnability na ľahkú, strednú a hlbokú hypnózu. Ale keby sme mali skutočnú serióznu snahu o exaktné a úplne presné premeranie hypnability, bolo by treba najprv otestovať pozitívne a negatívne halucinácie vo všetkých zmyslových oblastiach biologických zmyslov. Ja považujem za najdôležitejšiu položku testov hypnability pre hypnoterapiu schopnosť reagovať na fantazijne techniky. Ďalej treba otestovať schopnosť vekovej regresie do detstva a minulých životov, bizarnejšia je schopnosť vekovej progresie. Najnáročnejšia položka je posthypnotická sugescia s amnéziou. Realizovaná posthypnotická sugescia s amnéziou je najserióznejším argumentom, že hypnotizovaný bol v pokročilej hlbokej hypnóze, čo samotnému klientovi tak nemusí pripadať. Samozrejme, že seriózny hypnotizér neudeľuje posthypnotickú sugesciu s amnéziou bez dohody s klientom a jeho súhlasom.

V bežnej serióznej hypnoterapeutickej praxi posthypnoticky programujeme klienta len v jeho vlastnom zaujme (p.s. je bez amnézie). Ide hlavne o rôzne zlozvyky a problémy, ktoré chce klient na sebe zmeniť. Vedomou cestou mu to nejde a preto je dobré pre liečbu (odstránenie, alebo zlepšenie problému) použiť hypnózu. Je dobré postupovať tak, že prvá hypnóza je zároveň hypnotizačným testom (pre klienta je to tiež nevedomá informácia, že sa hypnózy nemusí báť a že je to v podstate príjemná záležitosť).

Nepoužívame však žiadne (formálne) hypnotizačné testy a našim cieľom je navodiť čo najhlbšiu hypnózu. Predpokladáme, že každý má o niečo vyššiu hypnabilitu (možnú hĺbku hypnózy) aká sa nám podarí navodiť pri prvohypnóze. Opakujem našim cieľom pri hypnoterapii je navodiť maximálnu možnú hĺbku hypnózy, akú je schopný hypnotizovaný dosiahnuť, pretože po dôslednej hypnotizácii sa často realizujú položky hypnability, na ktoré pri formálnom teste hypnability (stanfordské, harvardské a iné škály) klient nereagoval. Takže je predpoklad, že takmer každý má vyššiu hypnabilitu, aká mu víde pri formálnom stručnom teste. Hlavnou nevýhodou formálnych hypnotizačných testov je, že keď sa pri formálnom, stručnom teste nejaká položka nerealizuje, ktorá by sa za iných okolností realizovala, (po dôslednej hypnotizácii), vytvorí sa engram, že sa niečo nerealizovalo a má to negatívny vplyv na ďalší priebeh hypnoterapie. Je dobré, keď hypnoterapeut dokáže hĺbku hypnózy intuitívne odhadnúť podla jednoduchej schémy (ľahká, stredná a hlboká h.) A keď chceme predsa po dohode s klientom seriózne otestovať hypnabilitu nerobíme 12-položkový test, ale priamo vyskúšame náročnejšiu sugesciu napríklad pozitívnu zrakovú halucináciu jablka na stole. Samozrejme, keď predpokladáme pozitívnu reakciu. Ďalej opakujem, že najspoľahlivejším faktorom hlbokej hypnózy je realizovaná posthypnotická sugescia s amnéziou. A znovu zdôrazňujem, že v serióznej hypnoterapeutickej praxi amnéziu na sugescie neudelujeme. Existuje aj iná škola hypnoterapie, erixonovská hypnóza, kde sa nekladie dôraz na hĺbku hypnózy. Môj osobný názor na e.h. je neutrálny. Najlepším kritériom kvality terapie sú jej výsledky.

Čo sa týka budúcnosti hypnózy... vo vývoji sú psychofarmaka, ktoré radikálne prehĺbia hĺbku hypnózy a v budúcnosti bude možné vďaka psychofarmakám navodiť hlbokú hypnózu aj u ľudí, ktorých by sme dnes považovali za slabo-hypnabilných.

Love & Peace
Daniel Gershom