Reinkarnačná hypnóza po rokoch praxe


Preinkarnačnej hypnóze sa ako hypnoterapeut venujem roky, mám za sebou dlhoročnú, skoro dvadsať ročnú prax (2013) a v tomto článku sa pokúsim s nadhľadom objektívne bilancovať. Ľudí, ktorí sa zaujímajú o túto oblasť je možné rozdeliť do dvoch skupín. Na jednej strane sú priaznivci reinkarnačnej hypnózy a reinkarnácie, ktorí tiež väčšinou nemajú vo všetkom čo sa týka hypnózy prehľad a na druhej strane jej kategorickí odporcovia. Odporcovia reinkarnácie sa často sami nazývajú skeptikmi. Byť skeptikom z môjho pohľadu vôbec nie je chyba, ale v tomto prípade nejde o skeptikov, ale o negativistov, ktorí sú hluchí a slepí voči akýmkoľvek argumentom. Samotný spor, je zároveň poriadnym nedorozumením, napíšem vám prečo.

Odporcovia reinkarnácie, ale aj niektorí jej priaznivci si reinkarnáciu predstavujú ako vlak v ktorom idú vagóny systematicky-logicky, poporiadku za sebou s určitou prestávkou, ako to predpokladá sedliacka logika z ktorej vychádzajú. Výskum reinkarnačnej hypnózy nám hovorí, že reinkarnácia je niečo tretie. Jednotlivé životy sú voľne vedľa seba, ale môžu isť aj harmonicky za sebou. Môžu a nemusia, pretože ľudské vedomie sa správa kvantovým spôsobom. A samotná reinkarnačná hypnóza je hlavne o pocitoch. Niektoré reinkarnačné zážitky zanechávajú veľmi silný dojem a iné menej silný, alebo nepodstatný, slabý.

Intenzita zážitku býva najlepším kritériom dôležitosti každého regresu a jeho karmy. Na reinkarnačnú hypnózu reagujú jednotliví klienti veľmi individuálne, rozdielne- subjektívne. Teda nie je regres ako regres. Môžu byť vedľa seba veľmi presvedčivé reinkarnačné regresy a iné menej presvedčivé aj počas jednej hypnózy. Svoju veľmi dôležitú rolu tu zohráva hlavne hypnabilita a určite aj ochota klienta spolupracovať. Je predpoklad, že už v blízkej budúcnosti bude možné navodiť hlbokú hypnózu aj klientom, ktorých dnes považujeme za stredne hypnabilných (s.h. približne polovica populácie) psychofarmakologickou cestou, čo podstatne rozšíri možnosti hypnoterapie aj keď stredná hypnabilita nám na hypnoterapiu aj regresy postačuje.

Za strašne vtipný považujú skeptici-negativisti argument, že ľudí je stále viac a pripadá im to ako úplne prevratný argument proti reinkarnácii. Samozrejme prevratný vôbec nie je a o nič nejde. Sú na to dve odpovede. Prvá, opakujem, ľudské vedomie sa správa kvantovým spôsobom (už som o tom písal inde), môže sa roztrojiť, alebo pozlučovať, teda nevystačíme si so sedliackou logikou, ktorá v súčasnej modernej vede podla mňa nemá miesto. Priamo to súvisí s fyzikou, pretože ľudské vedomie má síce zanedbateľnú, ale hmotnú formu (pozn. kvantová mechanika je najúspešnejšia fyzikálna teória všetkých čias). Druhú odpoveď musím sformulovať oveľa opatrnejšie a diplomaticky. Reinkarnácia sa netýka len ľudí, ale týka sa všetkého živého a je úplne normálne, že neustále a neustále dochádza k reinkarnáciám medzi rôznymi živočíšnymi druhmi. Otvorene priznávam, že sú určité ezoterické informácie o hypnotických reinkarnačných regresoch, ktoré radšej bežne nespomíname, pretože by to bežní ľudia nepochopili a táto je jedna z nich a myslím, že už dozrel čas aj o nich hovoriť. Nebojte sa nejde o Pandorinu skrinku. Takže, či mohol byť človek v minulom živote nejakou inou bytosťou napríklad zvieraťom? Odpoveď je prekvapujúca áno mohol. Samozrejme, že to nie je bežné, ale tá možnosť tu je a viackrát som sa s ňou v mojej praxi stretol, pritom išlo o skutočne dôležitú karmu. Priznávam to kvôli pravde.

A prečo vám to píšem? Za prvé ako serióznu odpoveď na otázku a za druhé ide o poznanie. Pretože úplne inými očami sa potom pozeráte na zvieratká a prírodu vôbec. Reinkarnačná hypnóza nám do dôsledkov potvrdzuje orientálnu filozofiu.

Za o niečo serióznejší a asi jediný protiargument proti pravosti reinkarnačných regresov v hlbokej hypnóze môžeme považovať kryptomnéziu. Teda povedzme si, čo? si skeptici predstavujú pod kryptomnéziou. Zase musím upresniť, že znovu ide o proti-argument ľudí, ktorí nemajú s hypnózou priame skúsenosti, a sú to hlavne teoretici mimo oboru. Lepšie informovaní ľudia vedia, že počas, reinkarnačnej hlbokej hypnózy rozprávajú klienti reálne zážitky a informácie, ktoré sú skutočne pravdivé (niekedy aj overiteľné) a ktoré klient nemal odkiaľ vedieť. Inak veľmi zaleží na tom, ako hypnotizér klienta vedie, pretože aj hypnóza je určite umenie no a pod kryptomnéziou sa rozumie „vysvetlenie“ že klient si tieto informácie údajne v minulosti, napríklad v detstve, niekde prečítal s tým, že sa stali súčasťou jeho nevedomia. Naráža sa tu na úžasné schopnosti zatiaľ dostatočne nevysvetlenej ľudskej pamäti. Ja sám delím pamäť na vedomú a nevedomú s tým, že vedomá pamäť je podľa mňa malou podmnožinou nevedomej pamäti. Vedomú pamäť môžeme ďalej deliť na dlhodobú a krátkodobú. Keby to tak bolo, že „kryptomnézia“, je to smiešne, však stačí na to otázka zo strany hypnotizéra, že, kde je zdroj uvádzaných informácií!

Na druhej strane musím po pravde napísať, že ľudské nevedomie je skutočne globálne veľmi, veľmi zložitý fenomén. A nemá len logicky pochopiteľné štruktúry. Pozri môj personality model, v ktorom som sa pokúsil dať do súvislostí všetky známe faktory o ľudskom nevedomí a samozrejme, že nevedomie bude aj naďalej objektom dlhodobého výskumu a môj názor je, že sa treba zamerať najme na osobnostné mechanizmy, obrany a karmu. (chystám sa o tom napísať článok).

V strednej, ale aj v hlbšej hypnóze sa môže zdať klientovi, že to čo prežíva mu pripomína nejaký historický film. Je to v poriadku, keď si uvedomíme, že už boli natočené filmy o všetkom významnom aj nevýznamnom a tu veľmi zaváži, že ako hypnotizér klienta vedie, aby sa dostal k dôležitým obsahom nevedomia, ktoré vo filme určite neboli, teda k pravej hodnotnej karme. Práve tu sa ukáže, že či je dotyčný regresný hypnotizér dobrý. Ezoterická informácia číslo 2: môžu sa v nevedomí reálne pravé reinkarnačné zážitky miešať s konvenčne získanými informáciami? Školský dejepis, knihy, filmy, internet. Môj názor je, že áno môžu a opakujem, je na šikovnosti hypnotizéra, aby oddelil pravé od nepravého, aby klienta správne viedol. Sugeruje sa napríklad, že: a zážitky budú iné ako to býva vo filmoch, budú z tvojho podvedomia. Je to skôr tak, že filmy evokujú im príbuznú podobnú karmu a môžu sa tiež začleniť do nevedomia. Samozrejme, nechcem aby to vyzeralo tak, že veríme všetkému, čo nám klienti rozprávajú. To určite nie. Vidíte sami, že aké je to všetko zložité.

Autorom jedinej, kvalitnej protiargumentácie, proti reinkarnačnej hypnóze, akú som v živote zažil- priznávam to, bol profesor Milan Rýzl. Mali sme spolu výmenu názorov cez maily na tému reinkarnačná hypnóza a pán Rýzl mi oponoval, že je pravda, že ľudia v hypnóze keď sú správne vedení rozprávajú skutočné zážitky z dávnych čias, ktoré nemali odkiaľ vedieť a majú k nim osobný vzťah. ale on mi napísal, že si myslí, že pri tom ide o ESP (pozn. profesor M. Rýzl sa venoval hlavne výskumu ESP). Pamätám sa, že som sa vtedy o tom na dlho zamyslel. Po čase som si uvedomil, že argumentácia pána Rýzla neodporuje reinkarnácii iba nám veľmi sofistikovane vysvetľuje proces čerpania karmických informácii v hlbokej reinkarnačnej hypnóze (pozri ESP a informačné pole). Človek sa prostredníctvom ESP napojí v informačnom poli – v informačnej dimenzii na svoju jedinečnú a neopakovatelnú frekvenciu. V informačnom poli sú zálohované informácie všetkých čias (možno aj alternatívy budúcnosti), ktoré možno aj žijú svojim vlastným životom. Na tomto procese sa počas hypnózy podieľajú hlavne fylogeneticky najstaršie štruktúry CNS. Samotné snové, fantazijne zážitky sú pravdepodobne produktom fylogeneticky mladších a najmladších štruktúr CNS. Ak to tak je to znamená, že nevedomá pamäť kvalitného CNS má skutočne nevyčísliteľnú kapacitu. Pán Rýzl, medzičasom zomrel a ja som si to s ním nestihol vyjasniť, preto mu touto cestou posielam moju ESP- info- odpoveď.

V budúcnosti pôjde aj o to aby ľudia ovládli (bez dlhodobého učenia sa) zložitejšie činnosti, ktoré sa prirodzenou cestou neučili, v informačnom poli sa napoja na informácie ku ktorým nemajú vlastnícky karmický vzťah a budú napríklad schopní krásne maľovať, alebo čokoľvek iné. Samozrejme, niečo podobné sa bude dať dosiahnuť, keď sa človek cez mikročip implantovaný v CNS, napojí na výkonný počítač. Určite bude možná aj kombinácia oboch uvedených postupov a takýto človek bude mať umelo vytvorené veľmi vysoké IQ, ale aký to bude mať dopad- vplyv na osobnostné štruktúry to skutočne neviem.

Najsilnejší argument za pravosť reinkarnačných regresov v hlbokej hypnóze nám poskytujú samotný klienti. K regresným zážitkom pociťujú vlastnícky vzťah a býva to fakt veľmi autentické. Plač (aj muži), emócie a verte mi, že to sa nedá zahrať. Teda reinkarnačná hypnóza určite nie je iba hranie role.

Love & Peace
Daniel Gershom