Tranzová logika


Ide o javy, ktoré sa prejavujú v obzvlášť hlbokej hypnóze a sú nápadne paradoxné. Tranzová logika sa prejavuje hlavne pri zrakových a sluchových negatívnych halucináciách. Hypnotizovanému subjektu sa úspešne odsugeruje napr. kôš alebo stolička v miestnosti, v ktorej prebieha experiment. Hypnotizovaný subjekt stoličku nevidí (negatívna halucinácia) a je vyzvaný k tomu, aby sa prešiel po miestnosti. Aj keď stoličku nevidí, nápadne ju obíde. Po dlhých rokoch výskumu môžeme spoľahlivo tvrdiť, že dotyčný určite (negatívnu halucináciu) nesimuluje a ide o reálne existujúci jav. Uvediem iný príklad: hypnotizovanému subjektu sa úspešne navodí negatívna halucinácia na malú hodinovú ručičku. Na hodinkách, na ktorých je povedzme 10:00. Bez ohľadu na fakt, že subjekt nevidí malú ručičku, uvedie správne čas, ktorý je na uvedených hodinkách. Pre spresnenie treba uviesť, že reakcie hypnotizovaných na hypnózu nie sú uniformné a je ich celá škála. Napríklad pri uvedenom experimente s hodinkami môže subjekt uviesť, že na hodinkách je 12:00, ako keby boli ručičky v zákryte.

V tomto prípade ide o negatívnu halucináciu, ale neprejavila sa tranzová logika. Treba uviesť aj argument z oblasti tradičnej psychotroniky, ktorá uvedené javy nepovažuje za paradoxné, pretože subjekt s odsugerovanou stoličkou stoličku skutočne nevidel, ale ju cítil. Podobne experiment s hodinkami. Podľa tradičnej psychotroniky sa v stavoch zmeneného vedomia prejavujú zmysly zmeneného (rozšíreného) vedomia, ktoré súhrnne označujeme ako telepatiu a telegnóziu (tieto termíny nevystihujú úplne celú uvedenú oblasť). No tranzová logika sa môže prejaviť aj pri pozitívnej halucinácii. Hypnotizovanému subjektu sa sugeruje pozitívna halucinácia dvojníka nejakého asistenta prítomného pri uvedenom hypnotickom experimente. Hypnotizovaný vidí aj skutočného aj halucinovaného asistenta. A nevidí v tom nijaký problém, že dotyčný je naraz na dvoch miestach. Je to podobná situácia, ako keď sa nám sníva sen vo veľmi nelogickom kontexte, ale jeho nelogickosť si uvedomíme až pri zobudení (v štandardnom vedomí), pokiaľ sa nám podarilo sen dostatočne zapamätať. Za tranzovú logiku sa nepovažuje, keď dotyčný vidí asistenta na dvoch miestach naraz, no nevie si to logicky vysvetliť. V tranzovej logike ide súhrnne o veľmi zložité psychické mechanizmy zmeneného (alternovaného) vedomia, ktoré sa prejavujú aj u menej hypnabilných jedincov, ale nedajú sa u nich spoľahlivo experimentálne skúmať.

Tieto mechanizmy sa prejavujú v procesoch klinickej hypnózy, preto majú aj medicínsky význam. Z hľadiska tradičnej psychotroniky stráca termín tranzová logika zmysel, pretože hypnotizovaný stoličku nevidí, ale ju cíti, to znamená, že pri správnej formulácii (!stolička vôbec nie je!) by hypnotizovaný subjekt do stoličky asi skutočne narazil (hypotetická situácia). Ale zamyslime sa nad samotnými javmi pozitívnou a negatívnou halucináciou. Tieto veľmi fascinujúce javy nám v podstate hovoria o tom, že realita okolo nás sa dá veľmi ťažko presne definovať, je relatívna (subjektívna) a naše vedomie nám realitu nielen sprostredkúva, ale zároveň ju aj spoluvytvára. Keďže nie som skeptik, a verím na psychotronické javy, materializáciu a dematerializáciu, domnievam sa, že od negatívnej halucinácie je z hľadiska odľahčeného žánru science fiction iba krok k dematerializácii, samozrejme musí ísť o kolektívny jav. Podobne pozitívna halucinácia. Zaujímavý experiment navrhol W. Meinhold, ktorého cieľom by bola lepšia tolerancia organizmu na transplantovaný orgán použitím klinickej hypnózy. Osobne sa domnievam, že by išlo o podnetný a opodstatnený výskum.

Love & Peace
Daniel Gershom