Podstata ľudského vedomia a vnímania


Už veľmi dávno som rozmýšľal nad podstatou ľudského vedomia a vnímania, teda ako? ľudské vedomie (možno aj zvieracie) funguje, čo je jeho podstatou, aké? sú najpodstatnejšie faktory vytvárajúce vedomie, tak aby sme mohli vysvetliť aj najzložitejšie fenomény zmeneného vedomia a vnímania, ako sú napríklad pozitívne a negatívne halucinácie.

Zdá sa, že pre našu sebaidentifikáciu (vedomie ja) je najdôležitejší faktor naša dlhodobá vedomá pamäť. Tradične nepoužívam freudov termín ego, ktorý je s mojou Gershom psychológiou a mojim myslením absolútne nekompatibilný. Ešte upresním... naše vedomie ja vzniká sebaidentifikáciou ku ktorej dochádza pomocou aktuálnych informácii o osobnosti prístupných s pamäti (pozri môj personality model), teda pre naše vedomie ja je najpodstatnejšie čo sami o sebe vieme. Samozrejme samotné vedomie ktorého zložkou je vedomie ja je oveľa- extrémne zložitejšie, pretože vedomie ostáva aktívne aj počas kontemplácie, čo môžeme považovať za vrcholnú formu meditácie, pritom vedomie ja je rozplynuté, alebo veľmi zredukované. Kontemplatívne stavy nám hovoria, že sme súčasťou vyšších časopriestorových štruktúr a určite sme súčasťou aj kolektívneho vedomia-nevedomia, ktoré môžu jedinci nadaní na meditáciu aj zažiť. Možno práve kolektívne vedomie je tá pravá skutočná živá zložka každej živej bytosti a zdá sa, že vedomie má jednoznačne kvantové aspekty. Samotné vedomie má síce úplne zanedbateľnú, ale hmotnú formu. Konvenčná psychológia považuje vedomie za subjekt, ktorý sa nachádza iba v našom CNS , ako keby tam bolo uväznené. Použijem prirovnanie... Je to, ako keby sme hodili klietku do vody a tvrdili by sme, že voda je v tej klietke. No ona tam určite je ale je aj všade na okolo. Dá sa to pochopiť tak, ako keby naša myseľ bola priamo súčasťou mysle vyšších síl a vyšších časopriestorových štruktúr. To že je naše vedomie súčasťou vyšších časopriestorových štruktúr, na to máme aj ďalšie iné veľmi dobré argumenty. Zdá sa že všetci máme v informačnom poli svoju neopakovateľnú jedinečnú individuálnu karmickú psychospirituálnu stopu (i.p. je jedinečná vesmírna databáza, ešte sa k tejto téme vrátim), ktorá cestou nevedomia na nás neustále pôsobí a nevedomé informácie o nás sú v i.p. zálohované aj v prípade poškodenia CNS. Veľmi dôležitou súčasťou štruktúry našej osobnosti je zabúdanie a určite aj zabúdanie má svoje zákonitosti, možno aj subjektívne individuálne a aj pamäť máva individuálnu kvalitu.

Pri zaspávaní, snívaní ide o vypnutie, rozdrobenie, niekedy až rozpad našej racionálnej sebaidentifikácie. Aktívne ostávajú zlomkové snové štruktúry, ktoré sa vzájomne miešajú, čo vedie sen k nelogickým súvislostiam počas snívania, čo si môžeme po zobudení (aktivizovaní vedomia ja) uvedomiť, pokiaľ sa nám podarilo sen zapamätať. Počas hlbokého spánku (hladiny teta a delta) je snívanie veľmi zredukované, alebo vypnuté a takýto spánok striedajúci sa so snívaním je asi najzdravší. Určite veľmi záleží na tom, že ako mi definujeme sen a snívanie. Počas veľmi živého sna máme reálne zmyslové vnemy. Počas spánku sa prejavujú zmyslové vnemy vo forme hlavne duchovného zraku a sluchu a naše biologické zmysli odpočívajú. Teda opakujem, môžeme tu hovoriť hlavne o našom duchovnom zraku a sluchu, menej o ďalších zmysloch a svoju rolu tu hrá aj hypnabilita. Pri vysokej hypnabilite môže subjekt zažiť fenomén OBE, ide doslova o mimotelesný zážitok, odohrávajúci sa niekde inde ako sa fyzicky nachádza náš subjekt a zdá sa, že mu vyššie sily chcú touto cestou doslova pomôcť, alebo ho chcú na niečo upozorniť a pripraviť. Mimotelesný zážitok a subjektové telo- organizmus sú v tomto prípade obe súčasťou jeho vedomia. Vo vysokej forme OBE je vedomie nášho subjektu naraz na dvoch miestach, pričom nadradená je OBE realita. Jedna s foriem OBE je keď subjekt vidí ako ho resuscitujú. OBE tiež súvisí s astrálnym cestovaním.

Z hľadiska dejín človeka je novou súčasťou nášho vedomia, určite aj televízor, rádio, mobilné telefóny a internet a i., ktoré na nás aktuálne pôsobia možno aj vtedy, keď ich priamo nesledujeme, napríklad elektromagnetickou cestou a stali sa súčasťou nášho nevedomia. Samozrejme snívať môžeme aj počas dňa, rovnako časť vedomia môže byť aktívna aj počas spánku, podobná situácia je aj pri hypnóze. Čo sa týka snívania počas dňa, najčastejšie sa to deje pri stereotypných, nudných, až hypnotizujúcich činnostiach. Ako je napríklad nekonečná prednáška na univerzite, veľmi dlhé šoférovanie, nudný koncert a.i., teda možností je skutočne dosť. Naša myseľ nás snovou cestou zameria na záležitosti na ktoré myslíme a ktoré sú pre nás v živote oveľa dôležitejšie ako aktuálna hypnotizujúca realita. Je možné, že pozitívne a negatívne halucinácie môžeme čiastočne vysvetliť, ako kombináciu reality sprostredkovanej pomocou biologických zmyslov a snovej reality (duchovný zrak a sluch), ktoré sú vo výslednej forme zmiešané, s tým, že snová realita je väčšinou tej biologickej nadradená. Samozrejme nemôžeme podceniť psychotronické javy a súvislosti napríklad s ESP (extra sensori percepcion). Slovenský voľný preklad mimozmyslové vnímanie je nepresný a skresľujúci, pretože počas ESP dochádza k interakciám s biologickými zmyslami, takže lepší je úplne doslovný preklad extra- zmyslové vnímanie. Úplne najpresnejšia by bola formulácia- zmysli prejavujúce sa v zmenenom vedomí. Fenomény ESP musím spomenúť osobitne, pretože tieto fenomény nás informujú v kontexte minulosť prítomnosť, alebo budúcnosť (samotné informácie nemávajú takúto logickú postupnosť) a kvalita ESP informácii je oveľa vyššia a hodnotnejšia ako sú informácie získané pomocou biologických zmyslov a zdá sa, že ESP má niekde hlboko vo svojom nevedomí každá bytosť a ESP je veľmi dôležitou súčasťou celej osobnostnej štruktúry. Samozrejme ESP môže fungovať aj skreslene, nepresne a niekedy aj chybne, na druhej strane sú ľudia, ktorí majú doslova ESP talent (vieme to otestovať) a táto schopnosť sa dá trénovať, podobne ako aj iné formy umenia a talent. Samotný talent na nejaké konkrétne umenie priamo súvisí s karmou a moja interpretácia je, že teda aj s ESP. V hlbokej reinkarnačnej hypnóze je hypnotizovaný subjekt reálne posunutý v čase do minulosti a prostredníctvom jeho CNS s ním hypnotizér (z budúcnosti) komunikuje. Hypnotizovaný je svojím aktuálnym vedomím reálne v minulosti aj v prítomnosti, teda de facto na 2 miestach v čase naraz.

Určite bude dôležité pre vedu vysvetliť a pochopiť aj fenomény ako je reinkarnačná hypnóza, cesty do budúcnosti a ďalšie, ktoré sa pravdepodobne tiež dejú na báze kvalitného ESP. Keď má hypnotizovaný hypnabilitu postačujúcu na reinkarnačné regresy (stredná, hlboká hypnóza), hypnotizovaný prežíva v hypnóze udalosti z dávnych čias vo forme reálnych zmyslových vnemov a celých snových príbehov. Dá sa to pochopiť tak, že CNS pretransformuje frekvencie zážitkov z informačného pola do reálnych snových zážitkov, alebo celých príbehov. Zdá sa, že veľmi dôležitú úlohu v tomto procese hrajú fylogeneticky najstaršie štruktúry mozgu a hlavne malé teliesko hipokampus. Intuícia (moje ESP) mi hovorí, že hlavne cestou hipokampu sme napojený na vesmírny hyperpočítač informačné pole. Hipokampus je CNS komponent, vďaka ktorému komunikujeme s informačným polom. Funguje ako anténa na komunikáciu s informačným polom a zdá sa, že hlavne touto cestou na nás pôsobí aj naša karma a subjektívna budúcnosť. Z tohto pohľadu je veľmi ťažké všeobecne definovať kapacitu pamäti, pretože pri kvalitnom fungovaní mozgu a ESP je obrovská. Toto je iný pohľad na to, prečo je dôležité mať pre kvalitné pamäťové schopnosti v dobrom stave CNS. A samotnú pamäť musíme tiež jednoznačne rozdeliť na subjektívnu vedomú a nevedomú pamäť, čo je veľmi podstatný a zásadný detail. Obrovskú, nevyčísliteľnú kapacitu má hlavne tá nevedomá pamäť. Samozrejme že aj vedomé pamäťové schopnosti sú individuálne a keď v budúcnosti lepšie pochopíme súvislosti neurologické a vedomia, budú existovať lieky doslova extrémne zlepšujúce pamäť, samozrejme s takými liekmi opatrne. Teda na ľudské vedomie sa samozrejme môžeme pozrieť aj z neurologického pohľadu hlavne cez chémiu neurotransmiterov. Tiež bude dôležité lepšie objasniť súvislosti medzi činnosťou- funkciou neurotransmiterov a ľudským vedomím.

Ja sám nepovažujem informačné pole za iba nejakú fyzikálnu neživú veličinu- informačnú dimenziu, ale skôr si myslím, že ide o kolektívne vedomie- nevedomie, podobne, ako to chápal pán C.G.Jung. Určite sú pre naše vedomie a vnímanie najdôležitejšie zmysly hlavne zrak a sluch a ich orgány sa nachádzajú v úplnej blízkosti CNS, čo má určite svoje dôležité evolučné súvislosti. K videniu a k počutiu pravdepodobne dochádza vo fylogeneticky mladších a najmladších štruktúrach CNS a k samotnej reakcii nášho vedomia dochádza vo fylogeneticky najstarších štruktúrach CNS, asi znovu hlavne hipokampus. Ďalej všetky dôležité informácie o dianí v organizme prechádzajú cez miechu, ďalej znovu hipokampus do CNS. Niekedy sa môže napríklad zranenie z minulého života premietať na súčasný organizmus do tej miery, že sa prakticky zmaterializuje- osamostatní čo sa v konečnom dôsledku prejaví ako samostatné somatické ochorenie, ktoré máva vleklý priebeh so zlou prognózou. Najlepšia liečba v takomto prípade je určite hypnóza, so všetkými možnosťami, ktoré nám moderná hypnóza ponúka.

Love & Peace
Daniel Gershom