Telepatia (bio-komunikácia)


Zobrazte si pre Zenerove karty vo formáte PDF.

Telepatiu chápeme ako schopnosť živých organizmov vzájomne komunikovať pravdepodobne pomocou (schopnosti) zmyslov prejavujúcich sa v stavoch zmeneného vedomia (podobne telegnózia). Pričom vzdialenosť medzi induktorom (vysielačom) a percipientom (príjemcom informácie) nehrá podstatnú rolu. Skôr je dôležité, do akej miery sú obaja na seba intuitívne naladení. Samotný proces naladenia vieme účinne ovplyvniť pokiaľ majú subjekty dostatočný telepatický talent.

V západnom svete je zaužívaný nie veľmi správny súhrnný termín (skratka esp.) mimo zmyslové vnímanie, pretože počas telepatického prenosu dochádza k interakciám s biologickými zmyslami, niekedy aj v symbolickej forme a percipient sa musí naučiť tieto symboly dešifrovať. Percipient môže prijať informáciu ako zrakovú alebo sluchovú halucináciu. Aj keď telepatických interakcií je celá škála, pravdepodobne najvyššia forma je, keď má percipient dojem, ako keby bol svedkom udalosti, ktorá sa odohrala vo veľkej vzdialenosti v okolí induktora. Najlepšie dokumentované sú prípady telepatického prenosu krízových situácií. Je evidentné, že pri telepatickom prenose dochádza k interakcii s biologickými zmyslami, no telepatický prenos môže prebiehať aj v čisto intuitívnej forme. V experimentálnej telepatii sa tradične používajú Zenerove karty, ktoré obsahujú jednoduché ľahko rozlíšiteľné znaky.

Sám som sa v našich slovenských podmienkach zúčastnil výskumu ako percipient. Keď nad tým teraz spätne uvažujem, uvedomujem si, že psychotronické fenomény nemajú subjektívnu formu, ale vzájomne sa prelínajú. Keď som sa blížil po Bratislave ku kamarátovi, ktorý bol pri telepatickom pokuse ako induktor. Je to nemenovaný slovenský fyzik. On pri tom nevedel, že sa budeme hrať so Zenerovými kartami, ktoré som mal pri sebe. Dopredu som vedel, že aké prvé dve karty vytiahne (telegnózia). S malými nepresnosťami naša úspešnosť telepatického prenosu vysoko prekročila matematickú pravdepodobnosť. Je dobré, keď si induktor vyberie kartu a ďalej ju jasne drží vo svojej mysli. Musím dodať, že dotyčný fyzik bol skeptik a pokus sa nám aj tak podaril.

Boli sformulované najrôznejšie hypotézy, ktoré sa snažili o fyzikálne vysvetlenie telepatického prenosu. Môžeme ich rozdeliť na elektromagnetické a neelektromagnetické hypotézy. No stále považujeme telepatiu za neobjasnený objektívne existujúci psychotronický fenomén. Fyzikálne založený psychotronici zaviedli na prenos telepatických informácií termín Faktor PSI.

Telegnózia (jasnovidectvo)


Interakcie (1.minulosť, 2.aktuálna telegnózia, 3.budúcnosť)

Pod telegnóziou rozumieme schopnosť jasnovidnej komunikácie medzi živým organizmom (človekom) – evokujúcim predmetom, a informačným poľom. Pod informačným poľom rozumieme univerzálnu dimenziu, v ktorej sú zaznamenané informácie všetkých čias. Z môjho pohľadu nejde o neživú fyzikálnu entitu, ale skôr o transcendentálne kolektívne vedomie. Pri telegnózii pracuje jasnovidec - naladí sa na skúmanú osobu, alebo udalosť pomocou najrôznejších predmetov, fotografií, alebo čisto intuitívne. Z toho usudzujem záver, že každá živá bytosť má v kolektívnom vedomí (v informačnom poli) svoju jedinečnú a neopakovateľnú frekvenciu (karmickú, psychospirituálnu stopu), podobne ako máme každý neopakovateľný a jedinečný odtlačok prsta, očnú rohovku, alebo kód DNA.

Zdá sa, že všetky predmety ,ktoré sa dlhodobo vyskytujú v blízkosti skúmanej osoby, prejavujú určité informačné pamäťové schopnosti (naakumulujú sa energiou dotyčnej osoby) a psychotronik sa dokáže pomocou týchto predmetov naladiť na skúmanú osobu a zistiť celú škálu telegnóznych informácií. V oblasti aktuálnej telegnózie vznikli v posledných dvadsiatich rokoch nové interakcie medzi komerčnými médiami, informačnými sieťami (internet) – počítačom a človekom. Ústav experimentálnej psychotroniky pripravuje obsiahly výskum jedincom s telepatickým a telegnóznym talentom. Subjektov podrobíme rozsiahlym testom (pokiaľ prejavia záujem) a pokiaľ sa u nich prejaví psychotronický talent, ďalej sa pokúsime tento talent rozvinúť a komerčne využiť.

Venované pamiatke Wolfa Mesinga

Love & Peace
Daniel Gershom