Komentár k osobnostným mechanizmom


Žijeme v dobe, keď (zatiaľ) neexistuje všeobecne uznávaná univerzálna teória osobnosti a alibisticky sa hovorí o multifaktoriálnom: bio-psycho-socialnom modely, ktorý sa ale väčšinou radšej bližšie nešpecifikuje a úplne absentuje hlavne jeho schéma. Pod multifaktoriálnym modelom sa rozumejú kompromisným spôsobom skombinované všeobecne uznávané faktory a aspekty osobnosti a takýto prístup absolútne nepostačuje. Veľký dôraz sa v najrôznejších prístupoch kladie práve na osobnostné mechanizmy, za chvíľu sa im budem venovať. Ja sám som sa o teóriu osobnosti dôsledne pokúsil, pozri môj personality model. Stále si myslím, že som no to išiel dobre. Samozrejme vychádzal som hlavne z vedomostí súvisiacich s výskumom hypnózy.

Autorom tradičnej teórie osobnosti (ego, superego, id) bol pán Sigmund Freud. Jeho teória osobnosti je už neaktuálna, je príliš jednoduchá, povrchná a mi nemôžeme trivializovať niečo tak extrémne zložité ako je ľudská myseľ. Pán Freud, chápal ego, ako dominantný faktor osobnosti, ego, ktoré podľa neho riadi osobnosť a chce sa sebarealizovať, pričom sa podriaďuje superegu a id. V mnou navrhnutej teórii osobnosti je to úplne, úplne opačne. Veľmi, zjednodušene: dominantné je nevedomie, ktorého súčasťou sú osobnostné mechanizmy, obranné mechanizmy, karma a minulé životy, možno aj subjektívne predpokladaná budúcnosť na strane hardweru by som spomenul genetické faktory, určite aj neurotransmitery- CNS, pričom vedomie Ja vzniká sebaidentifikáciou s činnosťou celej psycho-biologickej osobnosti, ako jej vedľajší produkt. Vedomie Ja je veľmi malou podmnožinou nevedomia.

Osobnostné mechanizmy a obrany budú určite dôležitou súčasťou v budúcnosti kompromisne uznanej teórie osobnosti. Kto ich objavil? Myslím, že to bol paradoxne práve Sigmund Freud. Objavil ich podobným spôsobom, ako kedysi dávno Ameriku, Krištof Kolumbus, ktorý si myslel že sa dostal do Indie. Pán Freud hľadal cesty ako sa stávajú súčasťou nevedomia a superega (medzi týmito pojmami je nevyjasnený vzťah), nezačleniteľné sexuálne projekcie a rôzne osobnosti antagonistické impulzy a predpokladal, že existuje na to nejaký represívny mechanizmus. Mechanizmus represie je v psychoanalitickej teórii kľúčový a v tejto veci nebol pán Freud ďaleko od pravdy, pretože mechanizmus represie skutočne existuje, ale funguje trochu inak, ako si to pán Freud predstavoval a určite zďaleka nie je taký kľúčový, zásadný.

Dnes chápeme osobnostné a obranné mechanizmy, ako automaticky prebiehajúce procesy ľudskej (možno v zjednodušenej forme aj zvieracej) psyché, pritom nie sú výsledkom chcenia, zámeru, rozhodnutia, alebo slobodnej vôle, prebiehajú plne automaticky- preto automatizmy. Samozrejme vôbec nieje možné ich vzájomne jednostranne separovať, subjektivizovať, oddeľovať. Prirovnal by som ich ku kvalitnému vínu, má rôzne chute, ktoré nemôžme (opakujem) jednostranne oddeľovať separovať, pretože tvoria jeden harmonický celok. Samozrejme nie každé víno je harmonické a rovnako nie každá osobnosť je harmonická. Skúsim urobiť prehlad osobnostných a obranných mechanizmov, s mojim komentárom, nezameriam sa na všetky, pretože ich je veľa a určite ešte niektoré budú sformulované pridané do kontextu už zaradených mechanizmov (skúsim niektoré doplniť) a dá sa očakávať aj nejaký nový kontext. V skladačke, ktorú máme proste niektoré dôležité aj menej dôležité mechanizmy ešte stále chýbajú. Je to podobná situácia, ako keď Mendelejev sformuloval periodickú sústavu prvkov a doslova predvídal existenciu aj vlastnosti vtedy ešte neobjavených prvkov. Globálne mechanizmy: (Pogády, Guensberger 1987)
-globálne psychické mechanizmy: katarzia, kondenzácia a difúzia, projekcia a introjekcia, osamostatnenie,
-mechanizmy osobnosti: identifikácia, disociacia, kompenzačné mechanizmy, mechanizmy úniku (submisia, skotomizácia, regresia a substitúcia) a konverzia.

Niektoré mechanizmy okomentujem. Skúste sa pri tom zamyslieť, že ako sa dotyčné mechanizmy prejavili a prejavujú u vás.

Globálne psychické mechanizmy. Začal by som mechanizmom katarzie. Katarziu chápeme ako očistenie sa od určitého vnútorného napätia. Netýka sa však len emócii, týka sa to aj myslenia a chápania. Horúca hlava proste časom vychladne. Týka sa to aj lásky v jej emotívnej forme. Aj Romeo a Júlia by sa už asi dávno rozviedli a to nič nemení na kráse ich bývalého vzťahu. Projekcia: Pri projekcii, sa určitý psychický stav vyjadruje v iných psychických procesoch, premieta sa do nich. Pri introjekcii napríklad začne človek pociťovať pri pohľade na chorého jeho symptómy. Skúsenosť s tým majú aj medici a ošetrovatelia.

Mechanizmy osobnosti Mechanizmus identifikácie: Vytvára novú kvalitu osobnosti tým, že sa zmení pôvodná štruktúra osobnosti a identita. Človek pociťuje intenzívnu túžbu sa stať podobným, alebo identickým s inou osobnosťou, alebo so svojim idolom. Človek sa identifikuje so spôsobmi, myslením, alebo filozofiou aj s obliekaním, stravovaním s inou osobnosťou. (mechanizmus považujem za veľmi dôležitý, u zvierat ide o napodobňovací inštinkt). Identifikácia s normou spoločnosti v myslení a správaní. (D.G.)

Chápať osobnostné mechanizmy je skutočne dôležité. Uvediem taký odľahčený možno aj vtipný príklad z minulosti, ktorý si celkom dobre pamätám. (mechanizmus identifikácie) V bývalom Československu, ale aj v iných bývalých socialistických krajinách, ľudí spracovávali údajne vedeckým marxizmom a leninizmom. Za týmto účelom existovali katedry marxizmu a leninizmu a všetko to malo takú pseudovedeckú akademickú formu. No efekt na bežných ľudí nebol vôbec žiaduci. Ľudia to nebrali vážne a niekedy to nebrali vážne ani sami marxisti. Potom príde nejaká povrchná kapela depeche mode s absurdným logom Lenina a mladý ľudia začnú nosiť odznaky a tričká z Leninom! Ja som tiež na to naletel. To čo nedokázala komunistická propaganda so svojim pseudovedeckým prístupom (intelektualizácia?), bolo v tom obrovské úsilie, s prehľadom viac dokázal prastarí mechanizmus identifikácie.

Kompenzačné mechanizmy: ide o vyrovnanie sa s určitým hendikepom či jednostrannosťou. Napríklad učiteľ fyziky sa venuje štúdiu angličtiny, alebo maľuje., spieva atď. Kompenzačné mechanizmy môžu niekedy súvisieť aj s únikovým mechanizmom substitúcie.

Pod substitúciou sa rozumie mechanizmus, pri ktorom človek nie je schopný dosiahnuť pravé hodnotné méty, alebo sa o ne ani nesnaží a orientuje sa na náhradné ciele, ako príklad slúžia najrôznejšie koníčky- hobby. Koníčkom môže byť aj nejaký šport. Pri silovom športe ide aj o kanalizovanie agresívnych impulzov, to ďalej súvisí zo zrelým obranným mechanizmom sublimácie agresívnych impulzov.

Pridal by som mechanizmus túžba - tendencia k sebarealizácii (D.G.). Ide o tendenciu motiváciu po presadení sa v spoločnosti v ktorej dotyčný človek žije, samozrejme nie každý sa presadí. Pri skotomizácii človek ignoruje určitý fakt a tým si ušetrí reakciu. K mechanizmom osobnosti by som tiež pridal princípy snov - snívania (D.G.). Snívame o tom na čo vedome a nevedome myslíme, ale pri snívaní sa skombinujú fragmenty mysle, aj preto sny nemajú niekedy logický kontext. Pri snívaní má veľký priestor fantázia (pozri narcistické obrany). Medzi mechanizmy osobnosti by som pridal aj pocit slobodnej vôle a túžbu po šťastí. Komplexy sú reakcia osobnosti na hendikep alebo na nedokonalosť. (D.G.)
Mechanizmus tendencie dobre vyzerať, pri zvýšenej hormonálnej aktivite vyzerať sexi, mechanizmus túžba po sexe a sexuálnej aktivity. (D.G.)
Logika - porovnávanie situácií podľa opakujúcej sa schémy. (D.G.)
Kult peňazí - peniaze majú aj psychologickú stránku. (D.G.)
Ďalej sa v mojej analýze zameriam na veľmi dôležité obranné mechanizmy.

Obranné mechanizmy rozdeľujeme na: zrelé, nezrelé, neurotické a narcistické.

Zrelé obranné mechanizmy
Ako prvý (zrelý o.m.) sa uvádza altruizmus. V tomto mechanizme ide o potešujúcu empatickú službu pre iných. Napríklad mníšky (samozrejme nie len mníšky ide o mechanizmus) teší uspokojuje to, že sa obetavo starajú o chorých. U mníšiek ide aj o náboženský kontext.

Náboženský kontext máva aj ďalší (zrelý.o.m.) asketizmus. Ide o vylúčenie slastných zážitkov, je namierený proti všetkým prežívaným slastiam, pričom odmena vyplíva z odrieknutia. Ďalším (zrelý.o.m) v podobnom kontexte je sublimácia psychického napätia vyvolaného nedosiahnutím cieľa únikom k vyšším princípom v myslení. Mechanizmus súvisí s (neurotickým.o.m) intelektualizácie, ale v tomto prípade má viac integratívny význam.

Samozrejme uvedené mechanizmy fungujú aj mimo náboženského kontextu. Ďalším dôležitým (zrelým.o.m) je humor. Humor pomáha zniesť nepríjemné situácie aj vďaka nadhľadu vedie k rozptýleniu afektívneho základu. Samozrejme nieje tým myslený humor ktorý uráža. Humor je tiež mechanizmus, teda nie prejav slobodnej vôle a intelektu.

Ďalej by som uviedol supresiu ide o polovedomé rozhodnutie ignorovať určitý fakt a tým si človek ušetrý reakciu. Je to podobné ako mechanizmus skotomizácie, ale v tomto prípade už ide vyslovene o obranu.

Teraz napíšem kontroverznú vec. Za jeden z najúčinnejších obranných mechanizmov aké poznáme môžeme považovať náboženstvo. Autorom tejto myšlienky je slovenský psychiater pán Pogády (nazval ho religiozita) a mňa to tiež napadlo nezávisle na ňom. Náboženstvo, (alebo ideológia) sa prelína s väčšinou zrelých obranných mechanizmov. Teda je to najmasívnejší zrelý obranný software v ľudskej mysli.

Keď sa k hypnoterapeutovi dostane závažne dlhodobo chorý človek, so zlou prognózou, je dobré ho posthypnoticky, alebo diskrétnou radou posunúť, podporiť týmto smerom (náboženstvo). V našom prostredí napríklad kostol, do dôsledkov netreba ísť, to už poriešia ďalšie mechanizmy. Ku zrelým obranným mechanizmom by som pridal tendenciu dobre vyzerať (D.G.), urobiť dobrý dojem a starať sa o svoj výzor, pri výzorovej nedokonalosti človek pociťuje komplexy, ale na to poznáme dnes dobré cesty riešenia, plastická chirurgia, kozmetika, keď ide len o peniaze sú to dobre použité peniaze, samozrejme všetko sa vyriešiť nedá.
Klamanie je tiež forma obrany. (D.G.)

Nezrelé obranné mechanizmy


Z nezrelých obranných mechanizmov by som spomenul introjekciu, alebo vcítenie sa introjekcia objektu lásky zahŕňa zvnútornenie charakteristík objektu s cieľom vytvorenia blízkosti a trvalej prítomnosti objektu (lásky) . Ja by som to celé posunul o kúsok ďalej a medzi nezrelé obrany by som zaradil. Zamilovanosť aj lásku (D.G.). Je to určite najkrajšia záležitosť v živote. Svoju rolu tu hrá aj fantázia a idealizovanie si vyvoleného partnera. Keď sa partner nespráva tak ako by mal, zamilovaný človek to proste ignoruje, nevidí jeho chyby na vedomej úrovni, čo súvisí s ďalšími mechanizmamy. Konfrontácia - hádka je taktiež forma obrany. (D.G.)

Ďalší nezrelý o.m. je pasívno agresívne správanie agresivita sa prejavuje nepriamo neefektívne obrátením sa proti sebe samému. Určite to mechanizmus je ale v extrémnejšej forme pri sebapoškodzovaní už nemôžeme hovoriť o obrane, ešte sa k tejto téme vrátim. Rovnaký problém vidím pri niektorých narcistických obranách. Určite ide o mechanizmy, len neviem či o obranné a aký majú účel.

Neurotické obranné mechanizmy


Nadmerné ovládanie, kontrolovanie sa: je to nadmerná snaha ovládať sa, riadiť zážitky v záujme minimalizácie úzkosti (nadmerná sebakontrola). Niekedy aj vnútorný hlas.
Premiestnenie ide o nevedomý presun z jedného objektu na druhý. Pri zmene partnera sa k novému partnerovi správa podobne ako k pôvodnému.
Externalizácia je tendencia vnímať vo vonkajšom svete aj iných ľuďoch zložky vlastnej osobnosti.
Intelektualizácia Kontrola afektov a impulzov myslením na ne, o nich, namiesto ich reálneho prežívania (kňazi a sexualita). Ide o systematicky nadmerné myslenie, filozofovanie... Je to podobné ako sublimácia, únik k vyšším princípom v myslení, ale ide o výrazne menej integratívnu obranu. Mnohé mechanizmy a obrany sa prelínajú spolupôsobia.
Racionalizácia je ospravedlňovanie správania, konania a postojov nesprávnou aplikáciou ale väčšinou logicky vyzerajúcou. Posthypnoticky naprogramovaný subjekt vám po nevedomom vykonaní posthypnotickej sugescie svoje správanie, konanie „logicky“ vysvetlí.


Ďalej uvediem neurotické mechanizmy, ktorým veľký význam pripisoval S. Freud a sú kľúčové pre psychoanalýzu.

Represia: Ide o vylúčenie, alebo zadržanie idei z bdelého vedomia do nevedomia, je spojené aj so symbolickým správaním, ktoré naznačuje že zadržanie nie celkom zabudnuté. Sexualizácia: ide o priradenie sexuálneho významu k objektu mysli, alebo aj k viacerým objektom, ktorý predtým nemuseli mať. Tento mechanizmus dáva veľký priestor fantázii.

Aj zdravotné ochorenie môže mať z psychologického (neurotického) hľadiska integračný význam. Slúži ako ospravedlnenie aktuálne pretrvávajúcej nepriaznivej situácie.


Narcistické obranné mechanizmy


Regresia: je to návrat k predošlým spôsobom správania a konania, aby sa človek vyhol úzkostiam nezvládnutým v neskorších stavoch. Somatizácia, je to obranná premena psychických prostriedkov do telesných symptómov. Súvisí s globálnym psychickým mechanizmom projekciou, ale v tomto prípade je už integrácia na oveľa nižšom stupni.

Všetky ďalšie narcistické o.m. dávajú veľmi veľký priestor fantázii. Je tu predpoklad disharmónie neurotransmiterov. Fantázia sa prelína s väčšinou narcistických obranných mechanizmov (týka sa to až piatich mechanizmov) , teda je to v tejto oblasti najdôležitejší faktor. Pritom fantázia je niekedy nadradená realite, teda realita môže byť výrazne pretvorená. Človek dáva fantázii prednosť pred realitou. (Samozrejme čo? je vlastne realita?) Je možné aj popretie reality, ale neviem, či je možné v týchto prípadoch ešte hovoriť o obrane. Mechanizmy to určite sú, ale neviem či obranné. Narcistické obrany dominujú pri psychóze.

Spomenul by som v tejto súvislosti suicidálne myšlienky (D.G.), ktoré sa u dlhodobo klinicky depresívnych ľudí dostavujú spontánne (suicidálne myšlienky majú občas aj lepšie integrovaní ľudia), preto aj tu môžeme tiež hovoriť o mechanizme, len ho neviem zaradiť, podobne sebapoškodzovanie (D.G.).

Je samozrejmé, že obdobné osobnostné mechanizmy a obrany sme mali aj v minulých životoch, preto sú pre ľudskú psyché viacnásobne dôležité.

Love & Peace
Daniel Gershom