Ezoterika vo finančníctve


Peniaze sú najmagickejšia substancia na svete... [d.g.]

Sú to zároveň aj voľné variácie na knihu rabína Niltona Bondera: Kabala peňazí. Ale tieto myšlienky presahujú kontext kabaly. Ja sa zameriam hlavne na paranormálne aspekty v tejto oblasti. Oblasti, ktorá má zásadný vplyv na realitu materiálneho sveta okolo nás, sveta v ktorom žijeme... Budem sa venovať fenoménu materializácie a dematerializácie vo finančníctve. Tieto fenomény sa vo finančníctve prejavujú oveľa intenzívnejšie, ako je to v bežnej (materiálnej) realite. Tak ako vedomie môžeme považovať za medzičlánok medzi myšlienkou a hmotou, aj financie "ešte nie sú hmotou a už nie sú iba myšlienkou". Na úvod uvediem relatívne exaktný príklad, ktorým je inflácia. Z úrokov v banke máte číselne viac peňazí, ale menej si môžete za ne kúpiť.

Spomeniem tu aj pozoruhodný príklad z minulosti, hyperinfláciu v Nemecku po prvej svetovej vojne. Hyperinflácia sa dostala do takého extrému, že po ukončení inflácie mala jedna nová žitná Marka cenu 4 biliónov starých Mariek. Lepším príkladom bol krach na burze. Ako? Mohla nastať vo finančníctve takáto situácia? Vo všeobecnosti sa uvádza argument, že Nemecko muselo splácať vojnové reparácie, ale tento argument nepostačuje na vysvetlenie celej situácie. Treba si uvedomiť, že peniaze -Marky, ktoré odzrkadľovali hospodársku situáciu po vojne, číselne nezodpovedali skutočnosti, pretože nehnuteľnosti, výrobné prostriedky, podniky a iné materiálne hodnoty boli zničené vojnou. V mojom kontexte tieto hodnoty stratili materiálnu formu...

Takmer všetky banky na svete v súčasnosti majú účty vedené v digitálnej forme. Z fyzikálneho hľadiska vychádzajú digitálne technológie z kvantovej mechaniky. Ja z toho vyvodzujem kontroverzný záver. V budúcnosti by sa mali digitálne peniaze viac materializovať smerom k ich reálnej hodnote. Inými slovami, myslím si, že peňazí bude oveľa viac, ale budú mať o niečo nižšiu hodnotu. Už o takých 30 rokov bude pri súčasnom trende peňazí viac ako kedykoľvek predtým a ich reálna hodnota bude ďaleko vyššia, ako sú súčasné kapitálové rezervy. Peniaze vo svojej podstate nie sú ani negatívne ani temné. Za negatívny a temný považujem prístup ľudí k nim.

Keď finančne číselne vyjadríme cenu desať karátového briliantu dobrej kvality, zistíme, že jeho cena môže dosiahnuť cenu niekoľkých vagónov pšenice najvyššej kvality. Aj tento nesúlad v hodnotách spôsobuje podľa mňa materializáciu a dematerializáciu vo finančníctve. Zásadná chyba nastala už vo veľmi dávnych časoch, keď začali ľudia peniaze používať. Neuvedomili si totiž, že najvzácnejšia tekutina je pre živé bytosti čistá voda, že najvzácnejší plyn je čistý horský vzduch s dobrým zložením... A ešte k tomu briliantu: určite je krásny, ale pšenica je hodnotnejšia, pretože na rozdiel od briliantu je užitočná...

Ďalej sa zameriam na tému dematerializácie financií. Najmarkantnejším príkladom dematerializácie vo finančníctve je situácia na africkom kontinente. Je to možno aj preto, že dlhé storočia sa vyčísloval majetok bohatých rodín nie číselne v peniazoch, ale počtom kusov dobytka. V moslimských krajinách zašiel tento systém do takého extrému, že hodnota pekného nevydatého dievčaťa bola vyčísliteľná počtom kusov dobytka. Paradoxne - ekonomická situácia vo väčšine arabských krajín je dobrá, hlavne vďaka bohatým náleziskám ropy, bez ohľadu na to, že v týchto krajinách prevládajú púšte.

Peniaze majú tendenciu sa dematerializovať najmä v oblastiach, kde im ľudia nerozumejú. Exaktnejším príkladom tohto procesu sú medzinárodné pôžičky, ktoré dosahujú nielen v Afrike astronomické čiastky. Tieto dlhy by ťažko dokázala splácať aj dobre fungujúca ekonomika. Naskytuje sa tu otázka, že prečo poskytujú medzinárodné finančné inštitúcie pôžičky (napríklad MMF) krajinám, ktoré pôžičky evidentne nedokážu splácať? Argument o prebytku svetového kapitálu jednoznačne odmietam. Za týmito finančnými operáciami vidím neracionálne aspekty. Situácia sa umocňuje a neguje aj tým, že prostriedkami z pôžičiek disponujú skorumpovaní a nekompetentní ľudia, čoho konečným efektom je ešte väčší rozvrat ekonomiky.

Z ezoterického hľadiska je ekonomická prognóza väčšiny afrických krajín veľmi zlá a proces dematerializácie bude pokračovať. Najdlhšiu tradíciu na svete má finančníctvo v Číne, kde ako prví na svete začali používať papierové peniaze ako ekvivalent k určitému množstvu drahých kovov. Aj keď motivácia tohto kroku bola špekulatívna, s odstupom veľkého času môžeme povedať, že aj veľmi praktická. Osobne sa domnievam, že čínska ekonomika má z dlhodobého hľadiska relatívne dobrú prognózu prosperity ekonomického rastu zo všetkých ekonomík na našej planéte. Spolupôsobí tu veľa faktorov. Po prvé tradícia finančníctva. Ďalej pragmatická tisícročná filozofia najmä komfuciánska a buddhistická tradícia a paradoxne (ekonomicky) dôležitý je silový postoj štátu. To, že ide formálne o štát s komunistickou ideológiou, nie je pre prognózu podstatné.

No samotná komunistická ideológia spôsobila najväčšiu negáciu vo finančníctve v dejinách, pretože sa pokúsila o teoretický model spoločnosti s absenciou peňazí. Tým hodnotu peňazí iba zvýraznila a zosilnila a ja sa domnievam, že táto negácia zosilnila hlavne neracionálne ezoterické aspekty financií, ktoré sú hlavnou témou tohto článku. Domnievam sa, že tu spolupôsobil aj faktor ateizmu komunistickej ideológie. No ostatným súvislostiam prestávam rozumieť. Nakoniec sa zameriam na oblasť, ktorú by sme mohli nazvať finančná mágia. Typickým príkladom finančnej mágie sú medzinárodné finančné operácie, pri ktorých banka prekračuje svoj skutočný kapitál. Povedzme, že banka disponuje reálnym kapitálom 6 miliárd eur, nakúpi akcie za 9 miliárd eur, ktoré potom predá. Zisk je astronomický aj v prípade, že cena akcií poklesne. Pri konečnom vyúčtovaní disponuje banka reálnymi financiami (cca 3 miliardy eur), ktoré ešte pred chvíľou existovali iba vo fiktívnej forme. Je to opačná situácia, ako keď si klienti banky začnú hromadne vyberať svoje vklady. Pritom banka je solventná, ale väčšinu kapitálu má investovanú v najrôznejších projektoch. Pritom voľný kapitál má vo veľmi obmedzenej miere, čo môže viesť banku k úpadku. Aj keď tieto praktiky "finančnej mágie" sú nezákonné, existujú ďalej v oveľa rafinovanejšej forme.

Rabín Nilton Bonder vyjadril v Kabale peňazí zaujímavý názor, že podľa neho existujú peniaze aj v iných svetoch. Ja k tomu dodávam, že v iných svetoch skôr existujú určité formy platidiel, možno aj peniaze, pokiaľ je ich spoločnosť tiež nedokonalá. Ďalej sa domnievam, že v iných svetoch majú aj informačné siete. To by paradoxne znamenalo, že peniaze a informačné siete nevymysleli ľudia, pretože majú karmu z iných svetov a pokusy o ich odstránenie iba umocnia ich moc a hodnotu. (negácia).

Súčasnú ekonomickú krízu môžeme chápať v kontexte dematerializácie vo finančníctve.

Čo sa týka pozitívnych aspektov peňazí, osobne sa domnievam, že peniaze majú úžasný aspekt slobody. Túto tému som sa rozhodol neukončiť. Pokiaľ máte svoj názor na tému materializácie financií, pošlite mi váš príspevok na moju e-mailovú adresu.

Love & Peace
Daniel Gershom